ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se
150.00 kr
1 سال
N/A
150.00 kr
1 سال
.com
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.net
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.org
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.info
99.00 kr
1 سال
N/A
99.00 kr
1 سال
.eu
70.00 kr
1 سال
70.00 kr
1 سال
70.00 kr
1 سال
.us
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.in
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.nu
150.00 kr
1 سال
N/A
150.00 kr
1 سال
.asia
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.biz
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.cat
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.fm
500.00 kr
1 سال
500.00 kr
1 سال
500.00 kr
1 سال
.im
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.jobs
750.00 kr
1 سال
750.00 kr
1 سال
750.00 kr
1 سال
.mobi
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.name
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.pro
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.pw
50.00 kr
1 سال
50.00 kr
1 سال
50.00 kr
1 سال
.tel
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.tv
250.00 kr
1 سال
250.00 kr
1 سال
250.00 kr
1 سال
.travel
650.00 kr
1 سال
650.00 kr
1 سال
650.00 kr
1 سال
.at
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.be
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.bg
400.00 kr
1 سال
400.00 kr
1 سال
400.00 kr
1 سال
.by
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.ch
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.cy
250.00 kr
1 سال
250.00 kr
1 سال
250.00 kr
1 سال
.cz
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.de
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.com.de
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.dk
100.00 kr
1 سال
N/A
100.00 kr
1 سال
.ee
200.00 kr
1 سال
200.00 kr
1 سال
200.00 kr
1 سال
.es
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.fi
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.fr
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.gr
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.gl
300.00 kr
1 سال
300.00 kr
1 سال
300.00 kr
1 سال
.gg
550.00 kr
1 سال
550.00 kr
1 سال
550.00 kr
1 سال
.hr
900.00 kr
1 سال
900.00 kr
1 سال
900.00 kr
1 سال
.com.hr
200.00 kr
1 سال
200.00 kr
1 سال
200.00 kr
1 سال
.hu
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.ie
200.00 kr
1 سال
200.00 kr
1 سال
200.00 kr
1 سال
.it
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.is
500.00 kr
1 سال
500.00 kr
1 سال
500.00 kr
1 سال
.je
550.00 kr
1 سال
550.00 kr
1 سال
550.00 kr
1 سال
.li
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.lt
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.lu
250.00 kr
1 سال
250.00 kr
1 سال
250.00 kr
1 سال
.lv
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.mt
350.00 kr
1 سال
350.00 kr
1 سال
350.00 kr
1 سال
.me
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.no
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.nl
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.pl
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.pt
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.ro
300.00 kr
1 سال
300.00 kr
1 سال
300.00 kr
1 سال
.rs
350.00 kr
1 سال
350.00 kr
1 سال
350.00 kr
1 سال
.ru
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.si
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.sk
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
150.00 kr
1 سال
.ua
400.00 kr
1 سال
400.00 kr
1 سال
400.00 kr
1 سال
.com.ua
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.uk
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.cc
200.00 kr
1 سال
200.00 kr
1 سال
200.00 kr
1 سال
.pm
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.re
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.tf
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.yt
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.wf
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
100.00 kr
1 سال
.ba
900.00 kr
1 سال
900.00 kr
1 سال
900.00 kr
1 سال
.tech
375.00 kr
1 سال
375.00 kr
1 سال
375.00 kr
1 سال
.co.uk
100.00 kr
1 سال
N/A
100.00 kr
1 سال
.jp
430.00 kr
1 سال
430.00 kr
1 سال
430.00 kr
1 سال
.as
650.00 kr
1 سال
N/A
650.00 kr
1 سال
.earth
350.00 kr
1 سال
250.00 kr
1 سال
350.00 kr
1 سال
.io
500.00 kr
1 سال
500.00 kr
1 سال
500.00 kr
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains